Dywidenda

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.  postanowiło zysk netto w kwocie 11 697 846,60 zł osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2015 roku, przeznaczyć:

a)     w kwocie 9 660 000,00 zł na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy (tj. po 0,16 zł na akcję),

b)    w kwocie 2 037 846,60 zł na kapitał zapasowy.

Dzień dywidendy został ustalony na 5 sierpnia 2016 roku. Wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:

1)    pierwsza transza w dniu 18 sierpnia 2016 roku w kwocie 6 037 500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w pierwszej transzy wynosi 0,10 zł.

2)    druga transza w dniu 14 grudnia 2016 roku w kwocie 3 622 500,00 zł. Wysokość dywidendy na 1 akcję w drugiej transzy wynosi 0,06 zł.

Dywidendą objętych jest 60 375 000 akcji Spółki.

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 

Dywidenda za rok 2011 2012 2013 2014 2015
Data podjęcia uchwały 06.06.2012r. 20.06.2013r. 26.06.2014r. 29.06.2015r. 06.06.2016r.
Kwota dywidendy 12 075 000 zł I transza

7 848 750 zł

II transza

6 641 250 zł

Łącznie

14 490 000 zł

I transza

11 471 250 zł

II transza

6 037 500 zł

Łącznie

17 508 750 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

8 452 500 zł

Łącznie

14 490 000 zł

I transza

6 037 500 zł

II transza

3 622 500 zł

Łącznie

9 660 000 zł

Dywidenda na jedną akcję 0,20 zł I transza

0,13 zł

II transza

0,11 zł

Łącznie

0,24 zł

I transza

0,19 zł

II transza

0,10 zł

Łącznie

0,29 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,14 zł

Łącznie

0,24 zł

I transza

0,10 zł

II transza

0,06 zł

Łącznie

0,16 zł

Dzień dywidendy 3.08.2012r. 19.08.2013r. 31.07.2014r. 31.07.2015r. 05.08.2016r.
Dzień wypłaty 24.08.2012r. I transza

2.09.2013r.

II transza 20.12.2013r.

I transza

22.08.2014r.

II transza 10.12.2014r.

I transza

21.08.2015r.

II transza

10.12.2015r.

I transza

18.08.2016r.

II transza

14.12.2016r.

Liczba akcji objętych dywidendą 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt.