Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. na dzień 06.06.2017 r.

Akcjonariusz Ilość akcji / ilość głosów na WZ % udział łącznej liczby głosów
MP Inwestors S.à r.l.* 22 714 618 37,6%
MPSZ Sp. z o.o.** 8 058 300 13,35%
Łukasz Tylkowski 5 870 018 9,72%
VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych 3 785 000 6,27%
Pozostali akcjonariusze 19 947 064 33,04%
Ogólna liczba akcji 60 375 000 100,0%

* MP Inwestors S.à r.l. (przed przekształceniem: MP Inwestors SCSp) jest podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.

** Wspólnikami spółki MPSZ Sp. z o.o. posiadającymi po 50% udziałów w kapitale zakładowym są Mariusz i Paweł Szataniak.