Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariuszy posiadający bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Wielton S.A. na dzień 14 kwietnia 2017 r.

Akcjonariusz Ilość akcji / ilość głosów na WZ % udział łącznej liczby głosów
MP Inwestors SCSp * 22 714 618 37,6%
MPSZ Sp. z o.o.** 8 058 300 13,4%
Łukasz Tylkowski 5 870 018 9,7%
VESTA FIZ Aktywów Niepublicznych 3 785 000 6,3%
Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*** 3 999 775 6,6%
Pozostali akcjonariusze 15 947 289 26,4%
Ogólna liczba akcji 60 375 000 100,0%

* MP Inwestors SCSp jest podmiotem zależnym od MP Inwestors Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych. Wszystkie certyfikaty MP Inwestors FIZAN zarządzanego przez Forum TFI S.A. są objęte przez Mariusza i Pawła Szataniak, którzy łącznie kontrolują (bezpośrednio i pośrednio) 50,97% akcji w kapitale zakładowym i głosów na WZ Wielton S.A.
** Wspólnikami spółki MPSZ Sp. z o.o. posiadającymi po 50% udziałów w kapitale zakładowym są Mariusz i Paweł Szataniak.
*** Stan posiadania akcji przez Fundusze inwestycyjne zarządzane przez Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zgodnie z liczbą akcji wykazaną na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Wielton S.A. w dniu 6 czerwca 2016 r.