REGULAMIN KONKURSU DLA UCZNIÓW WIELUŃSKICH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH „Wielton GO”

PRZEBIEG KONKURSU

• Konkurs jest realizowany w dwóch etapach.
• Konkurs skierowany jest do uczniów wieluńskich szkół ponadpodstawowych (włącznie z klasami maturalnymi) w wieku 15-18 lat

ETAP- UDZIAŁ W GRZE KOMPUTEROWEJ „Wielton GO” Termin przeprowadzenia konkursu 6-20.11.2019

1. Szkoły wyrażające chęć udziału w konkursie (nazywane dalej „Szkołami”) wyznaczają swojego przedstawiciela, który będzie pełnił rolę lokalnego Administratora konkursu. Administrator lokalny przyznaje uczestnikom gry kody dostępu oraz bezpośrednio nadzoruje przebieg konkursu.

2. Pierwszy etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od godz. 00:00 06.11.2019 do godz. 23:59 20.11.2019 (2 tygodnie) za pośrednictwem aplikacji webowej udostępnionej pod adresem http://wieltongo.pl

3. Pierwszy etap konkursu będzie przeprowadzany z wykorzystaniem prywatnych urządzeń mobilnych uczestników konkursu wyposażonych w przeglądarkę www zgodną z HTML5 z dostępem do usług sieciowych.

4. Nauczyciel omawia z uczestnikami konkursu zasady gry oraz jest pośrednikiem w sprawach technicznych z przedstawicielem organizatora konkursu.

5. Pierwszy etap zostanie zrealizowany przy użyciu gry mobilnej, inspirowanej procesem powstawania produktów Wielton. Uczestnik gry będzie odpowiadać na pytania, o różnym stopniu trudności, wykonywać zadania i zdobywać punkty, które pozwolą na przejście kolejnych etapów. Zagadnienia obejmować będą większość obszarów działalności firmy Wielton: kontakt z klientem, marketing, projektowanie, badania, produkcja, sprzedaż, serwis, zarządzanie itp.

6. O końcowym wyniku uczestnika decyduje liczba zgromadzonych na koncie punktów, na którą wpływ ma poprawność udzielanych odpowiedzi oraz szybkość rozwiązywania zadań.

7. Na podstawie wyników I etapu konkursowego zostanie stworzona lista rankingowa uczestników konkursu (o zasięgu szkolnym). Do II etapu finałowego zostaną zaproszeni najwyżej sklasyfikowani uczestnicy konkursu z list szkolnych. Liczba miejsc w konkursie finałowym jest wyznaczona na podstawie udziału liczby uczestników konkursu danej szkoły w odniesieniu do całkowitej liczby uczestników konkursu. Do II etapu zostanie w ten sposób zakwalifikowanych około 100 uczestników.

ETAP- FINAŁ KONKURSU – MULTIMEDIALNY TEST WIEDZOWY Termin przeprowadzenia konkursu 3.12.2019 r. godz. 9:00-13:30

1. Lista uczestników zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu będzie dostępna na kontach lokalnych administratorów. Administratorzy będą proszeni o uzupełnienie danych personalnych uczestników drugiego etapu finałowego.

2. Dane osobowe: imię, nazwisko, oraz dane szkoły należy przekazać za pośrednictwem udostępnionych po zakończeniu I etapu formularzy elektronicznych.

3. Przed przystąpieniem do drugiego etapu konkursu wymagana jest, wyrażona w formie pisemnego oświadczenia rodzica tub opiekuna prawnego, zgoda na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych uczestnika gry. Pełnoletni uczestnicy składają oświadczenie we własnym zakresie. Wzór dokumentu stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu.

4. Drugi etap konkursu odbędzie się na terenie Politechniki Łódzkiej w dniu 3.12.2019 w godzinach 9:00-13:30. Zostanie on rozstrzygnięty na podstawie elektronicznego testu wiedzy wyłaniającego laureatów konkursu. Test będzie się składał z 20 losowo wybieranych pytań jednokrotnego wyboru związanych z różnymi obszarami działalności Wieltonu, takimi jak marketing, technologie, informatyka, badania i rozwój, a także proces produkcji.

5. Na podstawie przeprowadzonego testu zostanie wyłonionych 3 równorzędnych laureatów. Lista rankingowa wyników drugiego etapu konkursu będzie ustalana na podstawie zdobytej liczby punktów. W przypadku gdy wielu uczestników konkursu zdobędzie dokładnie taką samą liczbę punktów o kolejności na liście rankingowej etapu finałowego będzie decydować czas rozwiązania testu odczytanego z dokładnością 1 sekundową oraz w razie potrzeby pozycja z globalnej listy rankingowej finaliści etapu konkursu.

6. Laureaci drugiego etapu konkursu zostaną wyróżnieni głównymi równorzędnymi nagrodami rzeczowymi.

Organizatorzy podczas imprezy przewidzieli dodatkowe atrakcje w postaci wykładów na temat Wielton i Politechniki Łódzkiej, przygotowanych przez przedstawicieli obu instytucji.

 

Załącznik 1.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu

 

Pobierz załącznik >>

 

Pobierz cały regulamin konkursu w wersji .pdf
Pobierz regulamin konkursu Wielton >>