Kalendarz wydarzeń

„Działając na podstawie § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Wielton S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku.

I. Raporty kwartalne:
•Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2017 roku: 29 maja 2017 r.
•Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2017 roku: 20 listopada 2017 r.

II. Raport półroczny:
•Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2017 roku: 11 września 2017 r.

III. Raporty roczne:
•Jednostkowy raport roczny Wielton S.A. (SA-R) za 2016 rok: 27 marca 2017 r.
•Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Wielton (RS) za 2016 rok: 27 marca 2017 r.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Emitent nie będzie publikować raportów okresowych za IV kwartał 2016 r. oraz za II kwartał 2017 r.
Jednocześnie Emitent informuje, iż podjął decyzję o przekazywaniu do publicznej wiadomości tzw. „rozszerzonych” skonsolidowanych raportów kwartalnych i półrocznego, o których mowa odpowiednio w § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia.”