Informacje giełdowe

Szczegółowy podział odpowiedzialności i zakres zadań pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu Spółki Wielton S.A.:

  • Prezes Zarządu odpowiada w szczególności za kierowanie pracą Zarządu Spółki, zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zarządu, reprezentowanie Zarządu wobec pozostałych władz Spółki i innych organizacji, organizację prac nad określeniem i realizacją kluczowych planów rozwojowych, inwestycyjnych i strategii Spółki, zarządzanie zasobami ludzkimi, zatrudnianiem oraz szkoleniem pracowników Spółki.
  • Wiceprezes Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych odpowiada za wszelkie kwestie ekonomiczno – finansowe Spółki, w tym gospodarowanie środkami finansowymi i inwestycjami Spółki, nadzór nad dokumentacją księgowo-finansową Spółki, a także opracowanie sprawozdań finansowych, sporządzenie planów finansowych i budżetów Spółki.
  • Wiceprezes Zarządu ds. komercyjnych zarządza i nadzoruje działami sprzedaży, serwisu fabrycznego i marketingu, odpowiedzialny jest za rozwój i wykonanie strategii handlowej a także realizację budżetu sprzedaży.
  • Wiceprezes Zarządu ds. zakupów i rynków wschodnich odpowiada za zarządzanie łańcuchem dostaw, pełni również nadzór i zarządza sprzedaży na rynkach wschodnich.

Ład korporacyjny

Zarząd

Zarząd Wieltonu składa się z czterech osób:

  • Prezes Zarządu – Mariusz Golec (pełni funkcję od 29.06.2015 r.) >>
  • Wiceprezes Zarządu – Tomasz Śniatała (pełni funkcję od 14.10.2013 r.) >>
  • Wiceprezes Zarządu – Włodzimierz Masłowski (pełni funkcję od 29.06.2015 r.) >>

Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa trzy lata. Obecna kadencja Zarządu zakończy się w 2018 r.

Pobierz plik

Rada Nadzorcza

„W dniu 29 czerwca 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonało następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki:

  • odwołało ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Podsiadło
  • powołało do składu Rady Nadzorczej Pana Tadeusza Uhla oraz Pana Waldemara Frąckowiaka.

Powołani Członkowie Rady Nadzorczej oświadczyli, że nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS oraz nie wykonują działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności wykonywanej w Spółce, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej w stosunku do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.”

Regulaminy RN, WZA, Zarządu, statut

Regulamin Rady Nadzorczej: pobierz plik

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: pobierz plik

Regulamin Zarządu: pobierz plik

Statut: pobierz plik