Archiwum

PODSTAWOWE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE

Prezentacja jednostkowych danych finansowych Wielton S.A. została dokonana w oparciu o podlegające badaniu dane finansowe za lata obrotowe 2006 – 2011 i dane za I kwartał 2012 r., sporządzone w zgodzie z Polskimi Standardami Rachunkowości.

(w tys. zł)

1Q2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Przychody ze sprzedaży 159 417 487 255 255 830 159 806 368 435 385 553 278 206
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 482 57 906 21 604 18 445 80 367 80 180 25 432
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 741 14 347 -8 114 -7 010 53 426 56 906 11 825
Zysk (strata) brutto 7 112 8 993 -8 376 -7 116 44 988 55 404 10 616
Zysk (strata) netto 5 448 9 360 -11 204 -6 387 36 045 44 830 8 354

(w tys. zł)

31.03.12

31.12.11

31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

31.12.06

Aktywa razem 393 372 365 312 308 631 280 143 312 886 280 491 140 555
Aktywa trwałe 146 677 147 759 145 262 149 574 143 581 89 295 64 309
Wartości niematerialne i prawne 10 974 10 893 7 901 7 044 5 990 4 727 4 480
Rzeczowe aktywa trwałe 130 627 130 520 130 462 135 151 131 654 82 558 58 768
Należności długoterminowe 18 5 0 22 39 93 93
Inwestycje długoterminowe 2 003 2 003 3 555 459 1 063 155 204
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 3 055 4 338 3 344 6 898 4 835 1 762 764
Aktywa obrotowe 246 695 217 553 163 369 130 569 169 305 191 196 76 246
Zapasy 128 734 122 107 103 562 79 238 107 043 63 760 45 784
Należności krótkoterminowe 111 284 88 834 48 089 26 510 43 356 30 455 23 444
w tym krótkoterminowe należności handlowe 96 835 76 119 42 087 24 100 35 721 25 600 19 156
Inwestycje krótkoterminowe 4 452 6 313 11 347 24 460 18 532 96 730 6 734
w tym środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 753 3 660 7 950 9 127 7 513 95 682 6 686
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 225 299 371 361 374 251 284

(w tys. zł)

31.03.12

31.12.11

31.12.10

31.12.09

31.12.08

31.12.07

31.12.06

Kapitał własny 150 888 145 440 136 080 147 285 168 162 145 400 33 500
Kapitał zakładowy 12 075 12 075 12 075 12 075 12 075 12 075 10 075
Kapitał zapasowy 124 005 124 005 135 209 141 597 120 042 88 495 14 583
Zysk (strata) z lat ubiegłych 9360 - - - - - 488
Zysk (strata) netto 5 448 9 360 -11 204 -6 387 36 045 44 830 8 354
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 242 484 219 872 172 551 132 858 144 725 135 091 107 055
Rezerwy na zobowiązania 4 563 4 181 3 784 4 412 3 121 1 853 1 583
Zobowiązania długoterminowe, w tym 32 871 34 112 40 885 48 024 30 156 23 730 5 285
kredyty i pożyczki długoterminowe 31 340 33 014 39 712 36 511 27 034 19 830 -
inne zobowiązania oprocentowane długoterminowe 1 531 1 098 1 173 11 512 3 122 3 900 5 285
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym 201 000 178 154 125 489 78 771 109 341 105 070 99 084
kredyty i pożyczki 26 282 20 632 18 895 29 955 12 748 2 937 -
inne zobowiązania oprocentowane 5 128 7 921 7 462 12 374 18 208 1 744 2 072
zobowiązania z tytułu dostaw i usług 154 109 130 127 91 906 31 124 63 577 81 863 90 313
pozostałe zobowiązania 15 481 19 474 7 226 5 320 14 809 18 526 6 699
Rozliczenia międzyokresowe 4 050 3 425 2 393 1 651 2 106 4 438 1 103
Liczba akcji (w szt.) 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 60 375 000 50 375 000
Zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł) 0,09 0,16 -0,19 -0,11 0,60 0,74 0,17

Wskaźniki płynności

1Q2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Wskaźnik płynności bieżącej 1,23 1,22 1,30 1,66 1,55 1,82 0,77
Wskaźnik płynności szybkiej 0,59 0,54 0,48 0,65 0,57 1,21 0,31
Wskaźniki rentowności
Rentowność netto sprzedaży 3,4% 1,9% -4,4% -4,0% 9,8% 11,6% 3,0%
Stopa zwrotu z kapitałów (ROE) 3,7% 6,9% -7,6% -4,2% 27,3% 44,6% 33,2%
Stopa zwrotu z aktywów (ROA) 1,4% 2,6% -3,6% -2,3% 11,5% 16,0% 5,9%
Wskaźnik aktywności
Wskaźnik rotacji zapasów (w dniach) 73 91 148 181 106 60 60
Wskaźnik rotacji należności (w dniach) 63 67 69 61 43 29 31
Wskaźnik rotacji zobowiązań (w dniach) 113 133 179 180 108 99 130
Wskaźnik zadłużenia
Dług oprocentowany do EBITDA 6,7 2,5 22,1 85,9 1,0 0,5 0,5