Informacje finansowe

Wyniki finansowe – WIELTON

Skonsolidowane raporty kwartalne IV Q 2014 I Q 2015 II Q 2015 III Q 2015 IV Q 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 119 782 138 401 180 779 168 746 142 397
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 317 3 574 4 877 11 346 23 025
Zysk (strata) brutto (tys. zł) -5 907 3 979 1 847 9 269 20 314
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 9 271 2 852 3 062 7 191 20 437
Amortyzacja (tys. zł) 0 3 803 4 034 0 4 311
EBITDA (tys. zł) 317 7 377 8 911 11 346 27 336
Aktywa (tys. zł) 386 563 426 054 493 859 482 737 488 803
Kapitał własny (tys. zł)* 185 840 184 917 174 893 182 968 216 295
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Zysk na akcję (zł) 0,154 0,047 0,051 0,34
Wartość księgowa na akcję (zł) 3,078 3,063 2,897 3,583
Raport zbadany przez audytora N N N N N
Skonsolidowane raporty roczne 2011 2012 2013 2014 2015
Przychody netto ze sprzedaży (tys. zł) 496 045 605 238 588 101 584 207  630 323
Zysk (strata) z działal. oper. (tys. zł) 18 721 29 040 35 351 26 496 44 902
Zysk (strata) brutto (tys. zł) 11 633 27 642 25 381 7 318 37 489
Zysk (strata) netto (tys. zł)* 10 368 22 885 25 786 24 477 33 542
Amortyzacja (tys. zł) 0 0 14 800 14 508 16 248
EBITDA (tys. zł) 18 721 29 040 50 151 41 004 61 150
Aktywa (tys. zł) 381 451 378 682 375 327 382 344 488 803
Kapitał własny (tys. zł)* 152 413 162 857 174 556 181 896 216 295
Liczba akcji (tys. szt.) 60 375 60 375 60 375 60 375 60 375
Wartość księgowa na akcję (zł) 2,524 2,697 2,891 3,013 3,583
Raport zbadany przez audytora T N N N N

* – przypadający na akcjonariusza jednostki dominującej

Informacja na temat dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych. 

Dywidenda za rok 2010 2011 2012 2013 2014
Data podjęcia uchwały 28.06.2011r. 6.06.2012r. 20.06.2013r. 26.06.2014r. 29.06.2015r.
Kwota dywidendy Brak 12 075 000 zł I transza7 848 750 złII transza6 641 250 złŁącznie

14 490 000 zł

I transza11 471 250 złII transza6 037 500 złŁącznie

17 508 750 zł

I transza6 037 500 złII transza8 452 500 złŁącznie

14 490 000 zł

Dywidenda na jedną akcję Brak 0,20 zł I transza0,13 złII transza 0,11 złŁącznie0,24 zł I transza0,19 złII transza 0,10 złŁącznie0,29 zł I transza0,10 złII transza 0,14 złŁącznie0,24 zł
Dzień dywidendy Brak 3.08.2012r. 19.08.2013r. 31.07.2014r. 31.07.2014r.
Dzień wypłaty Brak 24.08.2012r. I transza 2.09.2013r.II transza 20.12.2013r. I transza 22.08.2014r.II transza 10.12.2014r. I transza 21.08.2015r.II transza 10.12.2015r.
Liczba akcji objętych dywidendą Brak 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt. 60 375 000 szt.

Informacje o prognozach finansowych publikowanych przez Spółkę w okresie ostatnich 5 lat.

I.                    Prognoza sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011

Zgodnie z opublikowaną w kwietniu 2011 roku prognozą, Wielton S.A. (Spółka, Emitent) planował w roku 2011 osiągnąć przychody ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł., tj. o 66 % wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku, przy sprzedaży ilościowej rzędu 5.755 szt., tj. o 59 % wyższej niż w okresie czterech kwartałów 2010 roku.

Prognozę sprzedaży na rok 2011 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowany wzrost sprzedaży, zarówno wartościowy jak i ilościowy Zarząd Spółki oparł na zamówieniach, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały wówczas do Spółki, szczególnie z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty.

Inne istotne założenia, będące podstawą publikowanej prognozy były następujące:

 • utrzymanie średniego kursu PLN/EUR w 2011 roku od daty publikacji prognozy na poziomie 4,0119 PLN/EUR,
 • wzrost udziału sprzedaży eksportowej pod względem wartości w strukturze sprzedaży Spółki do 47% z poziomu 36% w okresie czterech kwartałów 2010 roku.

Pobierz Raport bieżący nr 07/2011

                a.      Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży Wielton S.A. na rok 2011.

W grudniu 2011 roku Wielton S.A. poinformował o przekroczeniu prognozy przychodów ze sprzedaży na rok 2011 opublikowanej w kwietniu 2011 roku, zgodnie z którą Emitent planował osiągnięcie w 2011 roku przychodów ze sprzedaży w wysokości 425 mln zł. W okresie styczeń – listopad 2011 roku przychody ze sprzedaży Wielton S.A. wyniosły 440 mln zł.

Przekroczenie prognozy przychodów ze sprzedaży związane było w szczególności:

 • z osiągnięciem rekordowej miesięcznej sprzedaży w listopadzie 2011 roku w wysokości przekraczającej 50 mln zł. przy sprzedaży ponad 560 szt. produktów,
 • z wysokim udziałem sprzedaży na rynkach zagranicznych przy sprzyjającym kursie EUR/PLN.

Pobierz Raport bieżący nr 26/2011

II.                  Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2012 rok

Zgodnie z opublikowaną w marcu 2012 roku prognozą, Emitent planował osiągnąć w 2012 roku skonsolidowany wynik finansowy netto w wysokości 20 mln zł, tj. o 82% wyższy niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł tj. o 11% wyższe niż w okresie czterech kwartałów 2011 roku.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2012 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy.

Prognozowany wzrost skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży potwierdzonej wypracowanym w okresie styczeń – luty 2012 roku przychodzie ze sprzedaży na poziomie 98,5 mln zł, przy rekordowym przychodzie ze sprzedaży za miesiąc luty 2012 roku na poziomie 54 mln zł,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki, w szczególności w związku z uzyskaniem rekordowej liczby zamówień z rynków eksportowych, na których Emitent oferuje swoje produkty (głównie rynek rosyjski),
 • planowanemu wzrostowi marży brutto ze sprzedaży.

Pobierz Raport bieżący nr 12/2012

III.                Prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

Zgodnie z opublikowaną w maju 2013 roku prognozą Emitent planował osiągnąć w 2013 roku skonsolidowany zysk netto w wysokości 20 mln zł, przy prognozowanych skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł.

Prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • strukturze portfela zamówień, które wpłynęły oraz na bieżąco wpływały do Spółki,
 • planowanym wzroście marży brutto ze sprzedaży dla kategorii asortymentowych objętych prognozą.

Pobierz Raport bieżący nr 6/2013

            a.      Aktualizacja prognoz skonsolidowanych wyników finansowych Wielton S.A. na 2013 rok

W listopadzie 2013 roku Wielton S.A. podjął decyzję o aktualizacji prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta na rok 2013, opublikowanej w maju 2013 roku, która zakładała osiągnięcie w 2013 roku skonsolidowanego zysku netto w wysokości 20 mln zł oraz skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 550 mln zł. Po aktualizacji prognoza skonsolidowanych wyników finansowych Emitenta zakładała osiągnięcie w 2013 roku:

 • skonsolidowanego zysku netto w wysokości 26 mln zł,
 • skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w wysokości 580 mln zł.

Zaktualizowane prognozowane skonsolidowane wyniki finansowe na rok 2013 oparto na szacunkach i analizach, które zostały sformułowane przez Zarząd na podstawie jego ówczesnego stanu wiedzy. Prognozowane wartości skonsolidowanych wyników finansowych Zarząd Spółki oparł na:

 • bieżącej koniunkturze w branży,
 • wolumenie i strukturze portfela zamówień na czwarty kwartał 2013,
 • wynikach finansowych osiągniętych przez Grupę za trzy pierwsze kwartały 2013 roku.

Pobierz raport bieżący nr 34/2013 >>

20 314

20 437

4 311

27 336

488 803

216 295

60 375

0,34

3,583

N