PROJEKT UCHWAŁ ZWZ WIELTON S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 6 czerwca 2017 r.

Raport bieżący nr 9/2017   

Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Wielton S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A. zwołanego na dzień 6 czerwca 2017 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż sprawozdania Rady Nadzorczej, o których mowa w pkt 6, 7, 8 i 9 planowanego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przekazane zostaną do publicznej wiadomości w trybie raportu bieżącego oraz zamieszczone na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich przyjęciu przez Radę Nadzorczą.

Pobierz raport bieżący nr 9/2017


Załącznik do RB nr 9/2017

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

WIELTON S.A. W DNIU 6 CZERWCA 2017 ROKU

UCHWAŁA nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Pana …………………… na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wielton S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:

1) ……………………,

2) ……………………,

3) ……………………,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wielton S.A.:

 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
 7. Przedstawienie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Wielton S.A. w Wieluniu za rok obrotowy 2016 wraz z oceną pracy Rady Nadzorczej.
 8. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sytuacji Spółki Wielton S.A. i Grupy Kapitałowej Wielton w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, systemu zarządzania ryzykiem, zgodności działalności z regulacjami prawnymi (compliance) oraz funkcji audytu wewnętrznego w zakresie istotnym dla Spółki i Grupy Kapitałowej a także z oceny prowadzonej przez Spółkę i Grupę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
 9. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu z oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 11. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku 2016.
 16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku 2016.
 17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji.
 18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku

do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) oraz na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt.1) Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy 2016, składające się z:

- wprowadzenia do sprawozdania finansowego,

- bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 506 802 tys. zł (słownie: pięćset sześć milionów osiemset dwa tysiące złotych);

- rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto w kwocie 42 374 tys. zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);

- zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 31 844 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych) do kwoty 221 238 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia jeden milionów dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych);

- rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 5 529 tys. zł (słownie:  pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton

za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A., działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowego Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku., składające się z:

- wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

- skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku z sumą bilansową w kwocie 772 695 tys. zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w kwocie 55 127 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy złotych);

- zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, wykazującego zwiększenie kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 88 392 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych) do kwoty 305 105 tys. zł  (słownie: trzysta pięć milionów sto pięć tysięcy złotych);

- skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę  34 614 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sześćset czternaście tysięcy złotych);

- dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału niepodzielonego zysku Spółki z lat ubiegłych.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, postanawia niepodzielony zysk z lat ubiegłych w kwocie 9 099 674,84 zł (słownie: dziewięć milionów dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote 84/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Wielton S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku

do 31 grudnia 2016 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Wielton S.A. oraz Grupy Kapitałowej Wielton za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki Wielton S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, opinii biegłego rewidenta sporządzonej w związku z powyższymi dokumentami, jak też sprawozdań Rady Nadzorczej, w tym Sprawozdania Rady Nadzorczej Wielton S.A. z dokonania oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, postanawia zysk netto w kwocie 42 373 875,89 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć zł 89/100) osiągnięty przez Spółkę w roku obrotowym kończącym się dnia 31 grudnia 2016 roku, przeznaczyć:

a) w kwocie …..… na wypłatę akcjonariuszom Spółki dywidendy.

b) w kwocie ……. na kapitał zapasowy.

§ 2

Ustala się dzień dywidendy na ……………………………………………………..

§ 3

Ustala się termin wypłaty dywidendy …………………………………………..

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 5

Uchwałę podjęto  w głosowaniu jawnym.

UCHWAŁA nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Pawłowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Przewodniczącego  Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Ryszardowi Proznerowi, pełniącemu funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Mariuszowi Szataniakowi, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Półgrabia, pełniącemu funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Krzysztofowi Tylkowskiemu, pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A.  w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Piotrowi Kamińskiemu, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Tadeuszowi Uhl, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych – udziela Panu Waldemarowi Frąckowiak, pełniącemu funkcję Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu

Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Mariuszowi Golcowi, pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu Wielton S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Tomaszowi Śniatale, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Włodzimierzowi Masłowskiemu, pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A. w roku obrotowym 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3) Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Thomasowi Hajek, pełniącemu w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 4 marca 2016 roku funkcję Wiceprezesa Zarządu Wielton S.A., absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

UCHWAŁA nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

WIELTON S.A.

z dnia 6 czerwca 2017 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wielton S.A. powołuje ……………… w skład Rady Nadzorczej Wielton S.A. nowej kadencji.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 3

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

(Powyższa uchwała powtórzona odpowiednią liczbę razy, w zależności od liczby powołanych Członków Rady Nadzorczej).


Pobierz Projrkt uchwały na ZWZ Wielton S.A. w dniu 06.06.2017 r.